М.Әуезов атындағы ОҚМУ ТІРКЕУ КЕҢСЕСІ

Құрылу тарихы:

2007 жылдың қыркүйек айында М.Әуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университеті ректорының бұйрығымен Тіркеу кеңсесі құрылды.

 Тіркеу кеңсесі - білім алушылардың оқу жетістіктерінің барлық тарихын  тіркеу және сақтауды, элективті пәндерге жазылуды ұйымдастыруды, білімді бағалаудың барлық түрлерінің ұйымдастырылуын қамтамасыз етуді, білім алушылардың академиялық рейтингісін есептеуді іске асыратын университеттің әкімшілік құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Тіркеу кеңсесі құрылу сәтінде университеттің Оқу-әдістемелік басқармасының құрамында болған, бөлімде штаттық кестеге сәйкес тиісті факультеттер бойынша 12 инспектор-тіркеуші жұмыс атқарған.    

2010 жылы Тіркеу кеңсесі Оқу-әдістемелік басқарма құрамынан жеке бөлім ретінде шығып, университеттің бірінші проректорына әкімшілік тұрғыдан бағынышты болды.

Тіркеу кеңсесі құрамына келесі бөлімдер құралып, ене бастады:

2009  – әкімшілік бөлімі;

2010 – студенттік кеңсе;

2013 – ақпаратты электронды өңдеу бөлімі.

Қызметтері:

-       білім алушылардың жеке білім беру траекторияларын іске асыру бойынша Білім беру бағдарламалары эдвайзерлерінің жұмысына басшылық ету және үйлестіру;

-       білімді аралық, қорытынды және ағымды бағалауды ұйымдастыру және жүргізу;

-       білім алушылардың академиялық рейтингісін есептеуді іске асыру;

-       білім алушылардың барлық оқу кезеңіне  оқу жетістіктерінің тарихын тіркеу және есептеу;

-       білім беру бағдарламаларының меңгеру деңгейін бағалау үшін барлық пәндер бойынша  тесттік, жазбаша, аралас, шығармашылық, кейістік  тапсырмалардың базасын дайындау;

-       білім алушыларға транскрипт беру;

-       университеттің студенттер контингентінің оқытудың барлық түрлері бойынша (күндізгі, кешкі және сырттай) қалыптасу мен қозғалысының есебі;

-       қатан есептегі құжаттарды (диплом және академиялық анықтама) рәсімдеу, тіркеу, қайта қалпына келтіру және жіберу;

-       Студенттерге қызмет көрсету орталығымен көрсететін оқыту-білім беру қызметтерін дер кезінде және сапалы ұсыну: білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару; академиялық демалыс ұсыну; жоғары және жоғарғы оқудан кейінгі білім беруді аяқтамаған тұлғаларға анықтама беру; транскрипттер беру; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқасын беру; студенттердің контингенінің қозғалысы бойынша бұйрықтың көшірмелерін беру; академиялық ұтқырлық бойынша қызметтер ұсыну; университеттің әскери-жұмылдыру бөліміне ҚР ӘК қызметінің мерзімін ұзарту үшін күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттерге анықтама беру; жәрдемақы және әлеуметтік төлемдер үшін анықтамалар беру; жатақханаға орналасуға ордер алу үшін өтініш рәсімдеу.

-       Студенттерге қызмет көрсету орталығының территориясында талаптардың стандартына сәйкес қызмет көрсетудің жоғары деңгейін сақтау мақсатында қолайлы климат жасауға ықпал ету.