GPA

Оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average - GPA)- (ағымдық оқу кезеңі бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық аттестаттау пәндерінің балдық бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы) білім алушының таңдаған бағдарлама бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің таразыланған орташа бағасы.

Ескерту: «GPA есептеу» түймесін басқан кезде GPA- есептеу формуласы шығады:

 

2012-2013

2013-2014

2014-2015