НОРМАТИВТІ ҚҰЖАТТАР

Бұйрық аталуы

Бұйрық нөмірі

Бұйрықтың шыққан күні

1.

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

№ 563

 

12 қазан2018 ж.

2.

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандарттарын бекіту туралы

№ 604

31 қазан2018 ж.

3.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы

№ 569

 13 қазан2018 ж.

4.

«Базалық жоғары оқу орындарында магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау тетігін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2012 жылғы 22 мамырдағы № 235 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

№ 551

 8

қазан2018 ж.

5.

Формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы

№ 508

28қыркүйек2018 ж.

6.

«Білім беру ұйымдарында білімалушыларға академиялық демалыстарберу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білімжәне ғылым министрінің2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

№ 605

31 қазан2018 ж.

7.

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

№ 601

31 қазан2018 ж.

8.

«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауға, жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгерістер мен толықтыруенгізу туралы

№ 609

31 қазан2018 ж.

9.

«Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

№557

10 қазан2018 ж.

10.

Әскери, арнаулы оқу орындарын, мәдениет саласындағыбілім беру ұйымдарын қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары профессор-оқытушылар құрамының жалпы санын есептеу үшін білім алушылар санының

оқытушыларға орташа арақатынасын бекіту туралы

№ 606

31 қазан2018 ж.

11.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

ұйымының даму бағдарламасының құрылымын және оныәзірлеу қағидаларын бекіту туралы

№590

25 қазан2018 ж.

12.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

№ 603

31 қазан2018 ж.

13.

Экстернат және сырттай оқу нысандарында оқытуға жол берілмейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының тізбесін бекіту туралы

№ 530

2 қазан2018 ж.

14.

Білім беру бағдарламалары бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына білім алушыларды қабылдау қорытындылары бойынша мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы

№ 498

27қыркүйек2018 ж.

15.

Cтипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту туралы

№ 548

8 қазан2018 ж.

16.

«Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 1 қарашадағы № 629 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

№ 531

 4 қазан2018 ж.

17.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және бөлу қағидаларын бекіту туралы

№ 568

12 қазан2018 ж.

18.

Формальды емес білім беретін ұйымдарды тану және формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

№ 537

4 қазан2018 ж.

19.

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің

үлгілік қағидаларын бекіту туралы

№ 595

30 қазан2018 ж.

20.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

№ 600

31 қазан2018 ж.

21.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

№ 536

4 қазан2018 ж.

22.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін және кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер құру және олардың қызметтері туралы ережені бекіту туралы

№562

12 қазан2018 ж.

23.

«Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

№521

29қыркүйек2018 ж.